AZ Management - artykuły z zakresu ochrony środowiska

Kto jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług?

Stan prawny: 29.12.2023 r. Wytwórca odpadów posiada liczne obowiązki. Świadczenie usług na rzecz innego podmiotu często związane jest z wytwarzaniem odpadów a to z kolei prowadzi do pytania – kto odpowiada za wytwarzane odpady. Niniejszym artykułem postaram się na to pytanie odpowiedzieć. 1. Wytwórca odpadów 1.1. Definicja wytwórcy odpadów W

Czytaj więcej »

Kto odpowiada za nielegalnie składowane lub magazynowane odpady?

Stan prawny: 31.10.2023 r. Przepisy ustawy o odpadach obligują posiadacza odpadów do niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Okazuje się jednak, że nie zawsze wiadomo, kto jest posiadaczem odpadów, a zatem kto odpowiada za nielegalnie składowane lub magazynowane odpady. Podstawa prawna W myśl art. 26

Czytaj więcej »

Przygotowanie do ponownego użycia – zarys zagadnienia

Przygotowanie do ponownego użycia (PDPU) jest działaniem polegającym na sprawdzeniu bądź naprawie produktów (np. mebli), które zgodnie z wolą ich wcześniejszych posiadaczy stały się odpadami, mimo iż mogą stanowić potencjalnie użyteczny produkt. Podstawa prawna Zgodnie z definicją legalną nazwy „przygotowanie do ponownego użycia”, jest nim odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu

Czytaj więcej »

Treść decyzji administracyjnej wskazującej na sposób magazynowania odpadów – magazynowanie odpadów rodzajami

Decyzja administracyjna z zakresu gospodarki odpadami – zarówno zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, czy też pozwolenie na wytwarzanie odpadów (oraz inne formy aktów administracyjnych, wydawanych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki odpadami) zawierają w swej treści określenie sposobu magazynowania odpadów. Jako że treść ta jest

Czytaj więcej »

Możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym

Szereg podmiotów, głównie wytwórców odpadów, boryka się z problematyką przekazywania odpadów. Istnieją sytuację, w których jedną z możliwości jest przekazanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami. Przekazanie takie odbywać się jednak winno w ściśle określony w drodze przepisów prawa sposób. Podstawa prawna W myśl art. 27 ust. 2

Czytaj więcej »

Zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – obowiązek przyjęcia części będących odpadami

Wprowadzony ustawą z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw art. 23a obliguje prowadzącego stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy o ile nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów

Czytaj więcej »

Karta przekazania odpadów a procesy odzysku R

Z tego artykułu dowiesz się m.in. : jak wygląda obowiązek ewidencyjny gospodarowania odpadami, jakie odpady można poddać konkretnym procesom odzysku, a także komu można przekazać odpady. AZ Management – Zarządzanie w Ochronie Środowiska

Czytaj więcej »

Gospodarka odpadami w zakładach medycznych – zagadnienia ogólne

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady medyczne typu gabinet dentystyczny, gabinet zabiegowy, itp. zobowiązani są do prowadzenia gospodarki odpadami w uporządkowany, regulowany przepisami prawa sposób. Zagadnienia te reguluje głównie ustawa o odpadach, która nakłada na prowadzącego przedmiotową działalność kilka obowiązków. Obowiązki dot. odpadów Po pierwsze – prowadzący zakład medyczny, na terenie którego wytwarzane

Czytaj więcej »

Gospodarka odpadami w zakładach pracy – zagadnienia ogólne

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w większości przypadków zobowiązani są do prowadzenia gospodarki odpadami w uporządkowany, regulowany przepisami prawa sposób. Zagadnienia te reguluje głównie ustawa o odpadach, która nakłada na prowadzącego działalność kilka obowiązków. Obowiązki dot. odpadów Po pierwsze – przedsiębiorca prowadzący zakład pracy, na terenie którego wytwarzane są odpady zobligowany

Czytaj więcej »