AZ Management
Obsługa Prawna

Zespół AZ Management

Naszym wyodrębnionym zespołem specjalistów kieruje prawnik – Adrian Zając – ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Zespół tworzą radcowie prawni, administratywiści a także inni specjaliści ds. ochrony środowiska, w tym inżynierowie środowiska. Takie kompleksowe podejście, bazujące na wiedzy i doświadczeniu szeregu specjalistów, umożliwia realizacje usług na najwyższym poziomie.

Kierownik Zespołu – Adrian Zając – doświadczenie zdobywał w Centrum Doskonałości Recyklingu, pracował również w organach administracji publicznej zarówno na szczeblu samorządowym jak i rządowym. Jako starszy inspektor ochrony środowiska przeprowadził kilkaset działań kontrolnych i pokontrolnych. Jako specjalista debatował na temat europejskiego prawa ochrony środowiska w Brukseli.

Możemy pochwalić się szeregiem zrealizowanych projektów, wygranych spraw, uchylonych decyzji wymierzających wysokie kary pieniężne, a także wieloma napisanymi ekspertyzami i opiniami.

Dziedziny prawa

Prowadzimy sprawy z zakresu:

 • gospodarki odpadami, w tym również działów szczegółowych takich jak:
 • wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie lub transport odpadów;
 • recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • przetwarzanie i zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • międzynarodowe przemieszczanie odpadów,
 • usunięcie odpadów z terenów nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania;
 • przetwarzanie i zbieranie baterii i akumulatorów;
 • gospodarki wodno-ściekowej;
 • emisji do powietrza;
 • realizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • ewidencji i sprawozdawczości;
 • BDO.

Działania

Prowadzimy sprawy poprzez reprezentowanie interesów Klientów:

 • w trakcie kontroli WIOŚ i innych organów administracji publicznej;
 • w trakcie postępowań administracyjnych w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej lub ustalenia innej sankcji administracyjnej;
 • przed organami II instancji w postępowaniach odwoławczych;
 • przed sądami administracyjnymi w postępowaniach sądowo-administracyjnych;
 • sporządzając audyty i ekspertyzy prawne;
 • sporządzając opinie radcowskie.

Czynności

Proponujemy zestaw kompleksowych działań lub realizację pojedynczych czynności spośród następującego katalogu:

 • pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym lub sądowo administracyjnym;
 • redagowanie odwołań, zażaleń, skarg i innych pism w toczących się postępowaniach;
 • audyty środowiskowe, ekspertyzy prawne i opinie radcowskie;
 • klasyfikacja odpadów;
 • reprezentacja podczas kontroli WIOŚ, oględzin i rozpraw administracyjnych;
 • analizy przedrealizacyjne i porealizacyjne w ramach realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • redagowanie pism i odpowiedzi na wezwania organów i zarządzenia pokontrolne WIOŚ.