Magazyn odpadów – wymagania

Stan prawny: 7.05.2025 r.

Miejsce magazynowania odpadów winno spełniać szereg warunków opisanych w przepisach prawa. Kluczowym aktem normatywnym regulującym te kwestie jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Z przepisów tego rozporządzenia wynika jak należy wyznaczyć, oznakować i zagospodarować miejsce magazynowania odpadów w zależności od kategorii magazynowanych odpadów.

1. Reglamentacja w gospodarce odpadami

1.1. Magazyny odpadów

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Co do zasady każdy z tych procesów (zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów) związany jest z koniecznością organizacji magazynów odpadów.

W zakresie zbierania magazyn taki nie budzi żadnych wątpliwości i dotyczy samego procesu gromadzenia, czyli zbierania odpadów właśnie. W zakresie przetwarzania najczęściej mowa tu co najmniej dwóch magazynach odpadów:

  1. magazynie odpadów przed procesem ich przetwarzania oraz
  2. magazynie odpadów po procesie przetwarzania.

1.2. Związany charakter decyzji zezwalającej na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów ma charakter związany. Oznacza to, że jest to decyzja, którą organ administracji ma obowiązek wydać, chyba że zachodzą przesłanki obligatoryjnej odmowy wydania takiego zezwolenia. Jeśli natomiast wnioskodawca spełnia wszelkie wymagania i złożył kompletny oraz merytorycznie spójny wniosek o wydanie zezwolenia, organ administracji jest zobligowany do wydania mu wnioskowanego zezwolenia.

1.3. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Jedną z przesłanek odmowy wydania zezwolenia jest brak zgodności zamierzonego sposobu gospodarowania odpadami z przepisami prawa (por. art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach). W tym zakresie bardzo ważną kwestią jest spełnianie przez wyznaczone magazyny odpadów wytycznych wynikających z przepisów prawa. W zakresie magazynowania odpadów jednym z najważniejszych aktów prawnych jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

1.4. Kontrola przed wydaniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Przed wydaniem zezwolenia magazyn odpadów poddany zostanie kontroli WIOŚ (por. art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach). Po kontroli organ ten wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska (por. art. 41a ust. 3 ustawy o odpadach). Choć organ wiodący, posiada możliwość wydania zezwolenia mimo negatywnej opinii WIOŚ, w praktyce wiadomo, że jedyną optymalną sytuacją jest taka, w której WIOŚ pozytywnie opiniuje kontrolowany obiekt.

2. Przepisy rozporządzenia

Przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów nakładają szereg obowiązków na podmioty magazynujące odpady. Obowiązki te można podzielić w zależności od rodzaju podmiotu na następujące kategorie:

  1. Prowadzący wstępne magazynowanie odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia – więcej na temat obowiązków tego podmiotu tu: https://www.azman.pl/magazyn-odpadow-budowlanych-i-remontowych-wymagania/
  2. Wytwórca odpadów wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia – więcej na temat obowiązków tego podmiotu tu: https://www.azman.pl/magazyn-niektorych-rodzajow-odpadow-wytwarzanych-wymagania/
  3. Podmiot prowadzący obiekt magazynowania odpadów, które nie zostały objęte zwolnieniami – więcej na temat obowiązków tego podmiotu tu: https://www.azman.pl/magazyn-niektorych-rodzajow-odpadow-wytwarzanych-nie-objetych-zwolnieniami-wymagania/ 
  4. Podmiot prowadzący obiekt magazynowania odpadów objętych zwolnieniami (w tym metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier i tekstura, odpady budowlane) – więcej na temat obowiązków tego podmiotu tu: https://www.azman.pl/magazyn-niektorych-rodzajow-odpadow-wytwarzanych-objetych-zwolnieniami-wymagania/
  5. Podmiot prowadzący obiekt magazynowania odpadów niebezpiecznych – więcej na temat obowiązków tego podmiotu tu: https://www.azman.pl/magazyn-niektorych-rodzajow-odpadow-niebezpiecznych-wymagania/

Sporządził:
Adrian Zając
prawnik, inżynier inżynierii środowiska
specjalista ds. prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wszelkie prawa do artykułu:
AZ Management Zarządzanie w Ochronie Środowiska.

ŹRÓDŁA I AKTY NORMATYWNE
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U., poz. 1742);
NOTA PRAWNA

Firma AZ Management oraz żadna z osób działających w jej imieniu nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki publikacja ta może być użyta.

© AZ Management, 2022 | Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym wpisem z innymi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Drukuj