Magazyn niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych objętych zwolnieniami (np. metale, papier i tworzywa sztuczne) – wymagania

Stan prawny: 7.05.2025 r.

Miejsce magazynowania odpadów winno spełniać szereg warunków opisanych w przepisach prawa. Kluczowym aktem normatywnym regulującym te kwestie jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Z przepisów tego rozporządzenia wynika jak należy wyznaczyć, oznakować i zagospodarować miejsce magazynowania odpadów w zależności od kategorii magazynowanych odpadów. W niniejszym artykule opisujemy wymogi dla niektórych rodzajów magazynowanych odpadów (w tym tzw. odpady surowcowe typu metale i tworzywa sztuczne), które podlegają wielu zwolnieniom z obowiązków przewidzianych dla innych rodzajów odpadów.

1. Skąd wynikają obowiązki

1.1. Różne magazyny odpadów

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów porządkuje kwestie tego w jaki sposób magazynowane winny być odpady. Jest to główny akt normatywny, który reguluje kwestie sposobów magazynowania odpadów. Nie jest to jednak jedyny akt. Przykładowo dla magazynowania odpadów na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ustanowiono osobne dedykowane rozporządzenie, z którego treści wynika w jaki sposób należy zorganizować gospodarkę odpadami na terenie takiego obiektu. Zanim zatem zaczniemy realizować obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów warto upewnić się, czy na pewno dotycz ono obiektu magazynowania konkretnych odpadów.

Więcej na temat ogólnych zagadnień rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów tu: https://www.azman.pl/magazyn-odpadow-wymagania/

2. Wymogi rozporządzenia dla odpadów magazynowanych w miejscu ich wytworzenia

2.1. Informacje wstępne

Przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów nakładają szereg obowiązków na podmioty magazynujące odpady. Obowiązki te można podzielić w zależności od rodzaju podmiotów magazynujących odpadów. W niniejszym artykule przedstawiono obowiązki dla niektórych rodzajów magazynowanych odpadów (w tym tzw. odpadów surowcowych typu metale i tworzywa sztuczne), które podlegają wielu zwolnieniom z obowiązków przewidzianych dla innych rodzajów odpadów.

2.2. Podmiot objęty obowiązkiem

Podmiot prowadzący obiekt magazynowania:

 1. urobku z pogłębiania, w tym zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami;
 2. mieszanek bitumicznych, w tym zawierających smołę, oraz innych odpadów powstałych z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych;
 3. drewna, liści i kory oraz innych odpadów drzewnych, oraz drewnopochodnych;
 4. papieru i tektury;
 5. odzieży i tekstyliów;
 6. selektywnie magazynowanych odpadów z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy);
 7. tworzyw sztucznych i gumy;
 8. szkła;
 9. metali (złomu) niezanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi w ilościach, które nie powodują skapywania tych substancji;
 10. wielkogabarytowych w postaci zużytych mebli;
 11. gruzu budowlanego, ceramiki i kruszyw;
 12. podkładów kolejowych i tłucznia torowego.

2.3. Ogólna treść obowiązków

Podmiot, zgodnie z §5-7 rozporządzenia, w tym uwzględniając zwolnienia, o których mowa w §6 ust. 3 i 4 rozporządzenia posiada obowiązki z licznymi zwolnieniami.

2.4. Szczegółowa treść obowiązków

 1. Magazynowanie odpadów prowadzi się w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów które zostały wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpadów oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami;
 2. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów jest oznakowana;
 3. Oznakowanie zawiera co najmniej wskazanie kodów magazynowanych odpadów. Kody odpadów nanosi się cyframi koloru czarnego o wysokości minimum 20 mm i szerokości linii minimum 3 mm;
 4. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów odpadów znajdujących się w danej lokalizacji, w szczególności bez konieczności przestawiania lub otwierania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków. W przypadku boksów lub wydzielonych sektorów oznakowanie umieszcza się od strony wejścia lub wjazdu, na zewnętrznej powierzchni ściany lub ogrodzenia lub na tablicach informacyjnych znajdujących się obok miejsc magazynowania odpadów lub przy wjeździe na miejsce magazynowania odpadów albo w innym widocznym miejscu.
 5. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w szczególności odporne na warunki atmosferyczne;
 6. Magazynowanie odpadów prowadzi się w miejscach magazynowania odpadów w sposób zapewniający co najmniej:
 • wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów, w tym przeznaczone do tego celu:
  • opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki,
  • wydzielone za pomocą pionowych ścian boksy lub wydzielone sektory, umożliwiające magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej, w szczególności w przypadku odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów, odpadów wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, odpadów metali (złomu), odpadów z budowy i remontów, w tym niezanieczyszczonego gruzu oraz ziemi z wykopów oraz odpadów przetwarzanych na kruszywo drogowe, i odpadów szkła – uwzględniające właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, magazynowanych odpadów;
 • odpowiednią pojemność miejsc magazynowania odpadów, uwzględniającą rodzaj i masę odpadów wytwarzanych, zbieranych lub przetwarzanych w danym okresie, w tym częstotliwości odbioru i przekazywania odpadów;
 • zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych; zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza oznakowane miejsce magazynowania odpadów, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym mieszaniem się selektywnie magazynowanych odpadów;
 • zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych ograniczające do minimum oddziaływanie tych czynników na odpady, jeżeli takie oddziaływanie może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych;
 1. Magazynowanie odpadów prowadzi się w sposób:
 • selektywny, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia, jakie może powodować ich magazynowanie, w tym ryzyko pożaru lub niekontrolowanego wycieku substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska;
 • zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza oznakowane miejsce ich magazynowania, w tym ich rozwiewaniu;
 • ograniczający pylenie odpadów w przypadku odpadów mogących powodować pylenie, w tym przez:
  • magazynowanie odpadów wyłącznie do wysokości ścian wyznaczonych boksów lub obwałowań kwater, magazynowanie odpadów pod szczelnym przykryciem izolującym odpady przed wpływem czynników atmosferycznych lub zastosowanie preparatów błonotwórczych zapobiegających pyleniu odpadów magazynowanych w wydzielonych sektorach,
  • magazynowanie odpadów z zastosowaniem instalacji zraszających,
  • zainstalowanie barier przeciwwietrznych lub wykorzystanie naturalnego terenu jako osłony;
 • zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów, aby odpady magazynowane najdłużej mogły być usuwane i następnie przekazywane w celu dalszego gospodarowania w pierwszej kolejności, z wyjątkiem magazynowania odpadów w postaci płynnej, mazistej lub sypkiej (rozdrobnionej) lub jeżeli brak rotacji nie utrudni ich dalszego przetwarzania lub niezmniejszy wartości produktu końcowego wytworzonego z odpadów;
 • ograniczający obniżenie wartości użytkowej odpadów, w szczególności zmiany ich składu lub właściwości chemicznych lub fizycznych, utrudniającej ich dalsze przetwarzanie lub zmniejszającej wartość produktu końcowego wytworzonego z odpadów; zapewniający drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

UWAGA:

 • Zgodnie z §6 ust. 3 i 4 rozporządzenia do miejsc magazynowania wskazanych odpadów nie stosuje się wymogów:
  • utwardzenia z użyciem wyrobów budowlanych podłoża terenu, na którym są magazynowane odpady;
  • oczyszczania powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposażenie tego miejsca w urządzenia lub środki do zbierania wycieków lub wód odciekowych;
  • stosowania szczelnych: opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników lub
  • stosowania uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podłoża z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków lub z systemem do ich gromadzenia.

Sporządził:
Adrian Zając
prawnik, inżynier inżynierii środowiska
specjalista ds. prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wszelkie prawa do artykułu:
AZ Management Zarządzanie w Ochronie Środowiska.

ŹRÓDŁA I AKTY NORMATYWNE
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U., poz. 1742);
NOTA PRAWNA

Firma AZ Management oraz żadna z osób działających w jej imieniu nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki publikacja ta może być użyta.

© AZ Management, 2022 | Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym wpisem z innymi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Drukuj