Magazyn niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych – wymagania

Stan prawny: 7.05.2025 r.

Miejsce magazynowania odpadów winno spełniać szereg warunków opisanych w przepisach prawa. Kluczowym aktem normatywnym regulującym te kwestie jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Z przepisów tego rozporządzenia wynika jak należy wyznaczyć, oznakować i zagospodarować miejsce magazynowania odpadów w zależności od kategorii magazynowanych odpadów. W niniejszym artykule opisujemy wymogi dla niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych magazynowanych w miejscu ich wytworzenia. 

1. Skąd wynikają obowiązki

1.1. Różne magazyny odpadów

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów porządkuje kwestie tego w jaki sposób magazynowane winny być odpady. Jest to główny akt normatywny, który reguluje kwestie sposobów magazynowania odpadów. Nie jest to jednak jedyny akt. Przykładowo dla magazynowania odpadów na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ustanowiono osobne dedykowane rozporządzenie, z którego treści wynika w jaki sposób należy zorganizować gospodarkę odpadami na terenie takiego obiektu. Zanim zatem zaczniemy realizować obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów warto upewnić się, czy na pewno dotycz ono obiektu magazynowania konkretnych odpadów.

Więcej na temat ogólnych zagadnień rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów tu: https://www.azman.pl/magazyn-odpadow-wymagania/

2. Wymogi rozporządzenia dla odpadów magazynowanych w miejscu ich wytworzenia

2.1. Informacje wstępne

Przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów nakładają szereg obowiązków na podmioty magazynujące odpady. Obowiązki te można podzielić w zależności od rodzaju podmiotów magazynujących odpadów. W niniejszym artykule przedstawiono obowiązki wytwórcy odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia

2.2. Podmiot objęty obowiązkiem

Wytwórca odpadów wytwarzający:

  • odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie
  • lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynujący te odpady w miejscu ich wytworzenia

W tym przypadku objęto obowiązkiem podmiot, który wytwarza wskazane wyżej odpady. Podmiot ten został objęty limitami ilościowymi (100 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie oraz 1 tona odpadów niebezpiecznych rocznie). Po przekroczeniu wskazanych limitów należy zrealizować obowiązki właściwe dla innych kategorii posiadaczy odpadów (w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów). Ważnym zagadnieniem jest również fakt, że opisane niżej obowiązki dotyczą wyłącznie odpadów magazynowanych w miejscu ich wytworzenia. Odpady przetransportowane w inne miejsce podlegać będą obowiązkom dotyczącym magazynowania odpadów w procesie zbierania lub przetwarzania.

2.3. Ogólna treść obowiązków

Podmiot, zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1 oraz §4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, posiada obowiązki uproszczone

2.4. Szczegółowa treść obowiązków

Magazynowanie odpadów prowadzi się:

  1. w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru;
  2. w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w szczególności z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków; dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach, w szczególności w przypadku odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, jeżeli nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
  3. w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów;
  4. w przypadku odpadów niebezpiecznych – także minimalizując wpływ czynników atmosferycznych na odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych, jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych.

Sporządził:
Adrian Zając
prawnik, inżynier inżynierii środowiska
specjalista ds. prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wszelkie prawa do artykułu:
AZ Management Zarządzanie w Ochronie Środowiska.

ŹRÓDŁA I AKTY NORMATYWNE
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U., poz. 1742);
NOTA PRAWNA

Firma AZ Management oraz żadna z osób działających w jej imieniu nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki publikacja ta może być użyta.

© AZ Management, 2022 | Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym wpisem z innymi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Drukuj