Gospodarka odpadami w zakładach medycznych – zagadnienia ogólne

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady medyczne typu gabinet dentystyczny, gabinet zabiegowy, itp. zobowiązani są do prowadzenia gospodarki odpadami w uporządkowany, regulowany przepisami prawa sposób. Zagadnienia te reguluje głównie ustawa o odpadach, która nakłada na prowadzącego przedmiotową działalność kilka obowiązków.

Obowiązki dot. odpadów

Po pierwsze – prowadzący zakład medyczny, na terenie którego wytwarzane są odpady zobligowany jest do poprawnej ich klasyfikacji i prowadzenia ewidencji odpadów we właściwej formie. W klasycznym przypadku ewidencję prowadzi się z zastosowaniem dwóch dokumentów dla każdego rodzaju odpadu odrębnie, tj.:

 • karty ewidencji odpadów;
 • karty przekazania odpadów. 

Istnieje również możliwość prowadzenia ewidencji uproszczonej, przy zastosowaniu wyłącznie kart przekazania odpadów, ale wyłącznie w przypadkach ustalonych przepisami prawa, a mianowicie gdy ilość wytwarzanych:

 • odpadów niebezpiecznych nie przekraczając 100 kg rocznie;
 • odpadów innych niż niebezpieczne nie przekraczają 5 ton rocznie.

Dokumenty tworzone na potrzeby prowadzonej ewidencji przechowywać należy przez okres 5 lat.

| Zobacz również – poprawne klasyfikowanie odpadów

Sprawozdawczość

Raz w roku, obecnie do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym (np. do 15 marca 2014 r. za rok 2013), należy złożyć marszałkowi województwa właściwie wypełnione zbiorcze zestawienie danych o odpadach.

Dokument ten należy wypełnić na podstawie ewidencji odpadów. Jako że przeważająca ilość zakładów medycznych prowadzonych przez osoby fizyczne, jest wyłącznie wytwórcą odpadów (nie prowadzi przetwarzania odpadów) w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach należy zamieścić wyłącznie informacje o odpadach wytworzonych w danym roku sprawozdawczym. Pamiętać należy również o tym, że dane zamieszczone w dokumentacji sprawozdawczej muszą być adekwatne do danych z ewidencji odpadów.

Sposób magazynowania i dalszego postępowania z odpadami

Odpady magazynować należy wyłącznie w sposób selektywny, zabezpieczający przed szkodliwym ich oddziaływaniem na środowisko. Odpady przekazywać można tylko takim podmiotom, które posiadają zezwolenie (decyzję administracyjną) na prowadzenie przetwarzania tych odpadów.

| Zobacz również – zasady pozbywania się odpadów |

Możliwe rodzaje odpadów powstających na terenie zakładów pracy

Odpady powstające na terenie zakładów medycznych można podzielić na dwa główne strumienie:

 • odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością;
 • odpady komunalne.

Odpady komunalne nie są objęte wyżej opisanymi regulacjami, a zatem nie ma większego celu rozważania tej materii. Pamiętać natomiast warto, iż jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez przedsiębiorców niezajmujących się zawodowo gospodarką odpadami, jest klasyfikowanie odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością do strumienia odpadów komunalnych, co jest działaniem niezgodnym z prawem.

Odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością natomiast podzielić można głównie na:

 • odpady medyczne;
 • odpady opakowaniowe;
 • odpady z budowy i remontów (powstające incydentalnie, wyłącznie w momencie prowadzenia remontu lub budowy).

Odpady, które mogą powstawać na terenie zakładów medycznych to m.in.: 

 • 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki;
 • 18 01 02* – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania;
 • 18 01 03* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego (…);
 • 18 01 06* – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne;
 • 18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne;
 • 18 01 08* – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
 • 18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08;
 • 18 01 10* – Odpady amalgamatu dentystycznego;
 • 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury;
 • 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych;
 • 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe;
 • 17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (tylko w przypadku budowy lub remontu);
 • 17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (tylko w przypadku budowy lub remontu);
 • itp. 

 * – odpady oznaczone gwiazdką są odpadami niebezpiecznymi.

| Zobacz również – poprawna klasyfikacja odpadów |

Korzystanie ze środowiska

Korzystający ze środowiska, a za takiego uważa się obecnie niemal każdego przedsiębiorcę, zobligowany jest do sporządzania corocznych zestawień o korzystaniu ze środowiska i ponoszenia opłat z tego tytułu. Przy czym w większości przypadków, przedsiębiorcy prowadzący zakłady usług medycznych zwolnieni będą z opłaty środowiskowej, natomiast bezwzględnym obowiązkiem w przedmiotowej materii jest sprawozdawczość.

Do wywiązania się z tego obowiązku zobligowany jest niemal każdy przedsiębiorca, gdyż powstaje on m.in. poprzez spalanie paliw w silnikach pojazdów (w tym pojazdów osobowych użytkowanych w związku z prowadzoną działalnością) czy chociażby użytkowaniem kotłów opalanych paliwem stałym lub płynnym.

Uwaga! Opłata środowiskowa jest zobowiązaniem podatkowym! Brak realizacji przedmiotowego obowiązku wiązać może się z konsekwencjami wynikającymi z ustawy ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

| zobacz również – opłata za korzystanie ze środowiska |

Konsekwencje braku realizacji wymogów ochrony środowiska

Pamiętać warto, iż środowisko, jako najwyższe dobro wspólne, zajmuje szczególne (priorytetowe miejsce) w regulacjach prawnych – zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. W obecnych czasach, praktycznie każdy przedsiębiorca ma obowiązki związane z prawem ochrony środowiska. Obowiązkiem takim może być na przykład podjęcie jakiegoś działania, np.: prowadzenie ewidencji, przekazywanie odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom, sprawozdawczość, lub obowiązek powstrzymania się od pewnych zachowań, jak np. powstrzymanie się od samodzielnego przetwarzania odpadów (poprzez np. spalanie odpadów opakowaniowych). Naruszenie przepisów ochrony środowiska skutkować może sankcjami, które wynikają zarówno z kodeksu karnego, jak również z ustawy prawo ochrony środowiska, czy też ustawy o odpadach.

Brak realizacji któregoś z obowiązku skutkować może zatem:

 • administracyjną karą pieniężną;
 • mandatem karnym;
 • grzywną w celu przymuszenia;
 • skierowaniem sprawy do Sądu Powszechnego;
 • wszczęciem procedury karnej z kodeksu karnego.
ŹRÓDŁA I AKTY NORMATYWNE
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) – zobacz.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) – zobacz.
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) – zobacz.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) – zobacz
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735) – zobacz.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) – zobacz.
NOTA PRAWNA

Firma AZ Management oraz żadna z osób działających w jej imieniu nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki publikacja ta może być użyta.

© AZ Management, 2022 | Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym wpisem z innymi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Drukuj