Zasady pozbywania się odpadów

Istniejące przepisy prawa z zakresu ochrony środowiska w sposób precyzyjny regulują kwestie pozbywania się odpadów. Już na wstępie należy przy tym wyjaśnić, iż zasady opisane niniejszym artykułem dotyczą wyłącznie odpadów powstających w ramach funkcjonowania działalności i nie obejmują nieczystości komunalnych.

Reguły dotyczące pozbywania się powstających na terenie zakładu odpadów normują głównie przepisy ustawy o odpadach. Zgodnie z głównymi jej założeniami przedsiębiorca winien w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów, a w przypadku gdy nie jest to możliwe powstałe odpady należy przekazywać podmiotom zajmującym się ich odzyskiem. Inne postępowanie możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych proces ten nie jest uzasadniony. Wówczas dopiero dopuszczalne jest przekazanie odpadów do unieszkodliwiana. Przy czym odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe. Jak zatem przekazywać odpady, by robić to zgodnie z literą prawa? Otóż pierwszorzędną sprawą jest ich właściwa klasyfikacja. Po nadaniu odpadom odpowiedniego kodu należy odnaleźć na rynku podmioty, które zajmują się ich odzyskiem i posiadają stosowne zezwolenia na gospodarowanie nimi. Jest to szczególnie ważne, gdyż przekazywanie odpadów w sposób odbiegający od opisanego powyżej, a szczególnie pozbywanie się ich na rzecz podmiotów nie posiadających właściwych zezwoleń skutkować może wysokimi karami pieniężnymi. Prawo w tym względzie jest bardzo restrykcyjne. Szczególną uwagę warto więc zwrócić na legalność podmiotu, z którym zamierzamy rozpocząć współpracę w przedmiotowej kwestii. Jest to niezmiernie istotne, gdyż odpowiedzialność za niewłaściwe gospodarowanie odpadami w ogromnej mierze spoczywa na ich wytwórcy. Przed przekazaniem odpadów należy zatem sprawdzić czy kontrahent posiada zezwolenie na odzysk lub zbieranie odpadów, czy wyszczególniono w nim dany kod, czy jest wciąż ważne i czy obejmuje obszar terytorialny, na którym działamy. Pamiętać przy tym należy, iż prawo nakłada na nas również obowiązek właściwej ewidencji przekazywanych odpadów. Wytwórca zobowiązany jest bowiem do wystawienia karty przekazania odpadów w odpowiedniej ilości egzemplarzy, określenia kodu i rodzaju odpadu, miejsca ich przeznaczenia, oraz uzyskania potwierdzenia ich przekazania. Dokumenty te przechowywać należy przez 5 lat, a w razie konieczności okazać właściwemu organowi kontroli.

ŹRÓDŁA I AKTY NORMATYWNE

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21 z późn. zm.) – zobacz;

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

NOTA PRAWNA

Firma AZ Management oraz żadna z osób działających w jej imieniu nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki publikacja ta może być użyta.

© AZ Management, 2022 | Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym wpisem z innymi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Drukuj