Negatywna opinia gminy w postępowaniu o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów

Data podjęcia zlecenia:

Marzec 2023 r.

Opis sprawy:

Przedsiębiorca wniósł do właściwego organu wniosek o prostą zmianę posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów. Zmiana polegała wyłącznie na określeniu nowych parametrów magazynowych niektórych rodzajów ujętych w obowiązującym zezwoleniu odpadów, a ściślej dotyczyła określenia nowych, nieco większych następujących wskazanych w zezwoleniu na zbieranie odpadów wielkości:

 • maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku.

W trakcie postępowania organ prowadzący wystąpił do organu gminy o opinię w trybie art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, na mocy którego właściwy organ wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów.

Organ gminy wydał opinię negatywną wskazując na szereg przesłanek uniemożliwiających, zdaniem organu, pozytywne zaopiniowanie wniosku strony, w tym m.in.:

 • brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • niewłaściwy sposób odprowadzania ścieków przemysłowych w postaci odcieków z miejsc magazynowania odpadów;
 • brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwiającej zwiększenie wskazanych we wniosku parametrów.

Data zakończenia zlecenia:

Maj 2023 r.

Sposób Załatwienia sprawy:

 1. Na postanowienie złożono zażalenie. Pełnomocnik Strony zarzucił zaskarżonemu postanowieniu naruszenie przepisów postępowania oraz przepisów prawa materialnego, w tym m.in.:
 • naruszenie przepisów postępowania dotyczących kompetencji organu opiniującego i wydanie opinii w sytuacji, w której ustawa takiej opinii w ogóle nie przewiduje,
 • naruszenie przepisów dotyczących terminów wydania opinii,
 • błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • poczynienie błędnych ustaleń faktycznych dotyczących powstawania ścieków przemysłowych (jako odcieków z miejsc magazynowania odpadów), podczas gdy wskutek rozwiązań organizacyjnych ścieki takie nie powstają,
 • poczynienie błędnych ustaleń faktycznych i prawnych dotyczących konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 1. Kolegium uchyliło zaskarżone postanowienie w całości.
 2. Organ prowadzący postępowanie wydał decyzję zmieniającą zgodnie z wnioskiem Strony.