Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany i wymagania prawne. Nowelizacja ustawy o odpadach, ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej oraz inne kluczowe zagadnienia

Data szkolenia:

15 grudnia 2022

Miejsce szkolenia:

59-220 Legnica*
*O dokładnym miejscu i godzinach szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia:

850zł netto + 23% VAT

Opis szkolenia

Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z ustawy o odpadach w zakresie realizacji obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska. W ramach szkolenia zostaną omówione nowe wymagania w zakresie magazynowania odpadów, problematyka postępowania dostosowawczego, w tym nowe parametry ilościowe w decyzjach,  a także kontrole organów ochrony środowiska, w tym WIOŚ oraz inne kluczowe zagadnienia, w tym sankcje za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska oraz nowe kary wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

Dodatkowo radca prawny przedstawi podczas swojego bloku zagadnienia dotyczące m.in.:

 • organów kontroli (WIOŚ, ITD), ich uprawnień i sposobu prowadzenia kontroli;
 • Państwa praw podczas kontroli, udzielania informacji organom kontrolującym, zachowania podczas kontroli;
 • protokołu kontroli;
 • spraw karnych, pojawienia się prokuratora.

Cel szkolenia

 • kompleksowe omówienie zmian prawnych w związku z nowelizacją ustawy o odpadach oraz ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej;
 • omówienie problematyki procedury dostosowawczej w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
 • dostosowanie obiektów do nowych wymagań;
 • zapewnienie wiedzy niezbędnej do samokontroli prowadzonych obiektów.

Odbiorcy szkolenia

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami;
 • prezesi, dyrektorzy, kadra kierownicza spółek działających na rynku odpadów;
 • pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

Blok I: Przegląd kluczowych zmian w gospodarce odpadami
1. Nowe i zmienione pojęcia w gospodarce odpadami;
2. Nowe wymagania w zakresie magazynowanie odpadów, okresy magazynowania odpadów – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,
3. Wymagania dotyczące monitoringu wizyjnego;
4. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
5. Właściwość organów do wydania zezwolenia;
6. Tytuł prawny do nieruchomości;
7. Operat przeciwpożarowy, postanowienie PSP, kontrola PSP;
8. Nowe parametry ilościowe w decyzjach:
9. Zabezpieczenie roszczeń – forma i wysokość;
10. Kontrola WIOŚ;
11. Odmowa wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia i jego skutki;
12. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji oraz postępowanie sądowo-administracyjne – czyli trudna sztuka interpretacji;
13. Zaostrzenia kar w zakresie przestępstw środowiskowych, zmiany w administracyjnych karach pieniężnych;
14. Wydłużenie terminów obecnie obowiązujących zezwoleń i pozwoleń;

Blok II: Organy kontroli i ich uprawnienia
1. Co może Inspekcja Ochrony Środowiska – czyli historia o Brucie Wszechmogącym;
2. Jak zachowywać się w czasie kontroli, udzielanie informacji;
3. Protokół kontroli i jego znaczenie – czy podpisać protokół kontroli?;
4. Kontrola IOŚ, a Prawo przedsiębiorców;
5. Czy inspektor to mój przyjaciel?
• Czy cokolwiek potwierdzać?
• Czy cokolwiek zmieniać, gdy inspektor chce służyć radą?
6. Sprawy karne – o tym, gdy WIOŚ to mało i interesuje się nami prokurator.

Trener: Adrian Zając

W skrócie:
 • z wykształcenia prawnik i inżynier inżynierii środowiska, doktorant nauk prawnych;
 • dotychczasowy wieloletni inspektor ochrony środowiska w WIOŚ;
 • obecnie przedsiębiorca, trener, założyciel AZ Management, prawnik w kancelarii radców prawnych;
 • posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Adrian Zając jest specjalistą ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Posiada zarówno ugruntowane wykształcenie inżynierskie, jak i prawnicze. Obecnie jest doktorantem nauk prawnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku Prawo i Administracja w zakresie przedmiotów: Logika dla prawników, Podstawy logiki praktycznej oraz Wstęp do prawoznawstwa. Wykładowca na studiach podyplomowych prawa ochrony środowiska. Praktykę zawodową rozpoczął w Centrum Doskonałości Recyklingu Politechniki Wrocławskiej.  Wieloletni pracownik administracji publicznej jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Prowadził postępowania administracyjne w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pracując na stanowisku starszego inspektora ochrony środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych. Dokonał przy tym szeregu działań pokontrolnych, w ramach których z powodzeniem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań administracyjnych.

Posiada bogate doświadczenie i merytoryczną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach. Jako członek międzynarodowej organizacji IMPEL (The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) brał czynny udział w spotkaniach grupy roboczej w Brukseli, dotyczących europejskiego prawa ochrony środowiska.
Wielokrotnie opiniował projekty zmian aktów normatywnych z zakresu prawa ochrony środowiska. Prowadzi szkolenia zarówno pracowników organów administracji publicznej, jak i kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw. Osoba żywiołowa i dynamiczna, z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do prowadzonych działań.

Trener: Robert Drożdż

Radca prawny, prawnik z 10-letnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców. Specjalizacje: prawo gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, umów handlowych; procesy sądowoadministracyjne w ramach działalności regulowanych. Zaczynał od pracy w kancelarii obsługującej ściśle reglamentowane branże. Świadczy stałą obsługę przedsiębiorców z różnych rynków. Od kilku lat obsługuje głównie sprawy z zakresu ochrony środowiska, wymagające ściśle prawnego wsparcia (procesy w sprawie nakładania kar pieniężnych, opłat podwyższonych, przypadki cofania zezwoleń, wykreślania z rejestrów, wstrzymania transportów w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, procedury związane z zagospodarowaniem przestrzennym).
 
Będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym szkoleniem z innymi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Drukuj