Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany i wymagania prawne. Nowelizacja ustawy o odpadach, ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej oraz inne kluczowe zagadnienia

Data szkolenia:

12 grudnia 2022

Miejsce szkolenia:

59-220 Legnica*
*O dokładnym miejscu i godzinach szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia:

850zł netto + 23% VAT

Opis szkolenia

Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z ustawy o odpadach w zakresie realizacji obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska. W ramach szkolenia zostaną omówione nowe wymagania w zakresie magazynowania odpadów, problematyka postępowania dostosowawczego, w tym nowe parametry ilościowe w decyzjach,  a także kontrole organów ochrony środowiska, w tym WIOŚ oraz inne kluczowe zagadnienia, w tym sankcje za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska oraz nowe kary wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

Cel szkolenia

 • kompleksowe omówienie zmian prawnych w związku z nowelizacją ustawy o odpadach oraz ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej;
 • omówienie problematyki procedury dostosowawczej w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
 • dostosowanie obiektów do nowych wymagań;
 • zapewnienie wiedzy niezbędnej do samokontroli prowadzonych obiektów.

Odbiorcy szkolenia

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami;
 • prezesi, dyrektorzy, kadra kierownicza spółek działających na rynku odpadów;
 • pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

Nowelizacja ustawy o odpadach – przegląd kluczowych zmian:
 • nowe i zmienione pojęcia w gospodarce odpadami;
 • nowe podejście do uznania za produkt uboczny i utraty statusu odpadów;
 • nowe wymagania w zakresie magazynowanie odpadów – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,
 • okresy magazynowania odpadów;
 • wymagania dotyczące monitoringu wizyjnego;
 • zmiany w administracyjnych karach pieniężnych;
 • zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 • właściwość organów do wydania zezwolenia;
 • tytuł prawny do nieruchomości;
 • operat przeciwpożarowy, postanowienie PSP, kontrola PSP;
 • nowe parametry ilościowe w decyzjach: a) maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów; b) maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów; c) największa masa odpadów; d) całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • zabezpieczenie roszczeń – forma i wysokość;
 • kontrola WIOŚ;
 • odmowa wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia i jego skutki;
 • postępowanie odwoławcze przed organem II instancji oraz postępowanie sądowo-administracyjne.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej:
 • zaostrzenia kar w zakresie przestępstw środowiskowych;
 • organy kontrolujące i ich uprawnienia.

Trener: Adrian Zając

W skrócie:
 • z wykształcenia prawnik i inżynier inżynierii środowiska, doktorant nauk prawnych;
 • dotychczasowy wieloletni inspektor ochrony środowiska w WIOŚ;
 • obecnie przedsiębiorca, trener, założyciel AZ Management, prawnik w kancelarii radców prawnych;
 • posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Adrian Zając jest specjalistą ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Posiada zarówno ugruntowane wykształcenie inżynierskie, jak i prawnicze. Obecnie jest doktorantem nauk prawnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku Prawo i Administracja w zakresie przedmiotów: Logika dla prawników, Podstawy logiki praktycznej oraz Wstęp do prawoznawstwa. Wykładowca na studiach podyplomowych prawa ochrony środowiska. Praktykę zawodową rozpoczął w Centrum Doskonałości Recyklingu Politechniki Wrocławskiej.  Wieloletni pracownik administracji publicznej jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Prowadził postępowania administracyjne w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pracując na stanowisku starszego inspektora ochrony środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych. Dokonał przy tym szeregu działań pokontrolnych, w ramach których z powodzeniem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań administracyjnych.

Posiada bogate doświadczenie i merytoryczną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach. Jako członek międzynarodowej organizacji IMPEL (The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) brał czynny udział w spotkaniach grupy roboczej w Brukseli, dotyczących europejskiego prawa ochrony środowiska.
Wielokrotnie opiniował projekty zmian aktów normatywnych z zakresu prawa ochrony środowiska. Prowadzi szkolenia zarówno pracowników organów administracji publicznej, jak i kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw. Osoba żywiołowa i dynamiczna, z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do prowadzonych działań.

Będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym szkoleniem z innymi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Drukuj