Gospodarka odpadami – podsumowanie 2023 r. oraz wyzwania i perspektywy roku 2024

Data szkolenia:

15 grudnia 2023

Miejsce szkolenia:

59-220 Legnica*
*O dokładnym miejscu i godzinach szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia:

850 zł netto + VAT / osoba

Opis szkolenia

Szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z ustawy o odpadach w zakresie realizacji obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska. W ramach szkolenia zostanie omówiona problematyka postępowania dostosowawczego oraz kontroli WIOŚ i GIOŚ oraz inne kluczowe zagadnienia, w tym konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości, administracyjne kary pieniężne, sprawy karne i przegląd orzecznictwa.

Podczas szkolenia przedstawione szanse i zagrożenia na rynku gospodarki odpadami.

Cel szkolenia

 • kompleksowe omówienie zmian prawnych w związku z nowelizacją ustawy o odpadach;
 • omówienie problematyki procedury dostosowawczej;
 • informacje w zakresie kontroli WIOŚ, GIOŚ;
 • omówienie konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli WIOŚ, GIOŚ;
  przedstawienie szans i zagrożeń na rynku gospodarki odpadami;
 • zapewnienie wiedzy niezbędnej do samokontroli prowadzonych obiektów.

Odbiorcy szkolenia

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami;
 • prezesi, dyrektorzy, kadra kierownicza spółek działających na rynku odpadów;
 • pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

BLOK I – Nowelizacja prawa odpadowego – przegląd kluczowych zmian

 • kluczowe pojęcia w gospodarce odpadami;
 • nowe wymagania dla miejsc magazynowania odpadów w związku z upływem okresów dostosowawczych;
 • wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów;
 • co w przypadku awarii wizyjnego systemu kontroli?
 • zabezpieczenie roszczeń – nowe przepisy;
 • gospodarowanie odpadami gruzu i odpadami poremontowymi – nowe przepisy i wymagania;
 • nowe wymagania ppoż i okresy na dostosowanie się do nowych wymagań;
 • przegląd innych najważniejszych zagadnień.

BLOK II – Postępowania dostosowawcze

 • postępowanie trwa już 3 lata – co dalej?
 • co w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania?
 • opinie organów współuczestniczących – WIOŚ, PSP, organ gminy, i co w przypadku negatywnej opinii;
 • cofnięcie zezwolenia jako negatywna konsekwencja nieprawidłowości w postępowaniu dostosowawczym;
 • przegląd orzecznictwa i innych najważniejszych zagadnień.

BLOK III – Kontrole obiektów gospodarowania odpadami i konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości

 • Kontrola WIOŚ i GIOŚ a także działania kontrolne PSP;
 • przygotowanie obiektu do kontroli;
 • kontrole z użyciem bezzałogowych statków powietrznych;
 • kontrola wykazała nieprawidłowość – co dalej?
 • administracyjne kary pieniężne;
 • sprawy karne;
 • przegląd orzecznictwa i innych najważniejszych zagadnień.

BLOK IV Szanse i zagrożenia rynku gospodarowania odpadami

 • najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez WIOŚ;
 • korelacja operatu ppoż z wnioskiem odpadowym i faktycznymi parametrami obiektu;
 • dlaczego rok 2023 i kolejne lata są tak ważne dla rynku gospodarowania odpadami;
 • nowe regulacje dotyczące transgranicznego przemieszczania niektórych rodzajów odpadów;
 • nowe regulacje dotyczące gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów;
 • przegląd orzecznictwa i innych najważniejszych zagadnień i perspektywy rynku.

Trener: Adrian Zając

W skrócie:
 • z wykształcenia prawnik i inżynier inżynierii środowiska, doktorant nauk prawnych;
 • dotychczasowy wieloletni inspektor ochrony środowiska w WIOŚ;
 • obecnie przedsiębiorca, trener, założyciel AZ Management, prawnik w kancelarii radców prawnych;
 • posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Adrian Zając jest specjalistą ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Posiada zarówno ugruntowane wykształcenie inżynierskie, jak i prawnicze. Obecnie jest doktorantem nauk prawnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku Prawo i Administracja w zakresie przedmiotów: Logika dla prawników, Podstawy logiki praktycznej oraz Wstęp do prawoznawstwa. Wykładowca na studiach podyplomowych prawa ochrony środowiska.

Praktykę zawodową rozpoczął w Centrum Doskonałości Recyklingu Politechniki Wrocławskiej.  Wieloletni pracownik administracji publicznej – jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Prowadził postępowania administracyjne w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pracując na stanowisku starszego inspektora ochrony środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych. Dokonał przy tym szeregu działań pokontrolnych, w ramach których z powodzeniem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań administracyjnych.

Posiada bogate doświadczenie i merytoryczną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach. Jako członek międzynarodowej organizacji IMPEL (The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) brał czynny udział w spotkaniach grupy roboczej w Brukseli, dotyczących europejskiego prawa ochrony środowiska.

Wielokrotnie opiniował projekty zmian aktów normatywnych z zakresu prawa ochrony środowiska. Prowadzi szkolenia zarówno pracowników organów administracji publicznej, jak i kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw. Osoba żywiołowa i dynamiczna, z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do prowadzonych działań.

Będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielisz się tym szkoleniem z innymi
Facebook
Twitter
LinkedIn
Drukuj