Artykuły

Przygotowanie do ponownego użycia – zarys zagadnienia

Przygotowanie do ponownego użycia (PDPU) jest działaniem polegającym na sprawdzeniu bądź naprawie produktów (np. mebli), które zgodnie z wolą ich wcześniejszych posiadaczy stały się odpadami, mimo iż mogą stanowić potencjalnie użyteczny produkt. Podstawa prawna Zgodnie z definicją legalną nazwy „przygotowanie do ponownego użycia”, jest nim odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego …

Przygotowanie do ponownego użycia – zarys zagadnienia Read More »

Treść decyzji administracyjnej wskazującej na sposób magazynowania odpadów – magazynowanie odpadów rodzajami

Decyzja administracyjna z zakresu gospodarki odpadami – zarówno zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, czy też pozwolenie na wytwarzanie odpadów (oraz inne formy aktów administracyjnych, wydawanych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki odpadami) zawierają w swej treści określenie sposobu magazynowania odpadów. Jako że treść ta jest w istocie obowiązkiem, z którego …

Treść decyzji administracyjnej wskazującej na sposób magazynowania odpadów – magazynowanie odpadów rodzajami Read More »

Możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym

Szereg podmiotów, głównie wytwórców odpadów, boryka się z problematyką przekazywania odpadów. Istnieją sytuację, w których jedną z możliwości jest przekazanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami. Przekazanie takie odbywać się jednak winno w ściśle określony w drodze przepisów prawa sposób. Podstawa prawna W myśl art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia …

Możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym Read More »

Zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – obowiązek przyjęcia części będących odpadami

Wprowadzony ustawą z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw art. 23a obliguje prowadzącego stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy o ile nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających …

Zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – obowiązek przyjęcia części będących odpadami Read More »

Wprowadzanie do obrotu produktów w opakowaniach – sposób ustalania zakresu obowiązków

Przedsiębiorca wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach może napotkać, i w istocie bardzo często napotyka, na szereg problemów natury prawnej, w tym definicyjnej. Wraz z wejściem w życie z początkiem bieżącego roku ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U., poz. 888) pojawiły się nowe materie prawne, …

Wprowadzanie do obrotu produktów w opakowaniach – sposób ustalania zakresu obowiązków Read More »

Gospodarka odpadami w zakładach medycznych – zagadnienia ogólne

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady medyczne typu gabinet dentystyczny, gabinet zabiegowy, itp. zobowiązani są do prowadzenia gospodarki odpadami w uporządkowany, regulowany przepisami prawa sposób. Zagadnienia te reguluje głównie ustawa o odpadach, która nakłada na prowadzącego przedmiotową działalność kilka obowiązków.   Obowiązki dot. odpadów Po pierwsze – prowadzący zakład medyczny, na terenie którego wytwarzane są odpady zobligowany jest …

Gospodarka odpadami w zakładach medycznych – zagadnienia ogólne Read More »

Gospodarka odpadami w zakładach pracy – zagadnienia ogólne

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w większości przypadków zobowiązani są do prowadzenia gospodarki odpadami w uporządkowany, regulowany przepisami prawa sposób. Zagadnienia te reguluje głównie ustawa o odpadach, która nakłada na prowadzącego działalność kilka obowiązków. Obowiązki dot. odpadów Po pierwsze – przedsiębiorca prowadzący zakład pracy, na terenie którego wytwarzane są odpady zobligowany jest do poprawnej ich klasyfikacji …

Gospodarka odpadami w zakładach pracy – zagadnienia ogólne Read More »

Opłata za korzystanie ze środowiska – zagadnienia ogólne

W myśl obowiązujących przepisów, wynikających m.in. z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy prawo ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Do realizacji przedmiotowego obowiązku zobligowane są również osoby fizyczne w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji …

Opłata za korzystanie ze środowiska – zagadnienia ogólne Read More »

Klasyfikowanie odpadów

Gospodarujący odpadami winien dokonać szczegółowej analizy źródeł ich powstawania, gdyż to kryterium jest kluczowe do poprawnej klasyfikacji odpadów. Katalog odpadów określa grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz z listą odpadów niebezpiecznych. Odpady winno się zatem klasyfikować mając na względzie zarówno źródło ich powstawania, jak i wytyczne wynikające z katalogu odpadów.   Podstawa …

Klasyfikowanie odpadów Read More »